2013: RUP waterzuivering Letterbeek komt weer boven water

De gemeenteraad van Gooik besliste op 26 november het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘RWZI Gooik-Letterbeek’ voorlopig vast te stellen.

Het waterzuiveringsdossier in het gehucht Strijland is al enkele jaren zeer omstreden. De eerste versie van het RUP werd afgelopen zomer door de Raad van State vernietigd, na een beroep dat was ingesteld door het actiecomité Red Letterbeek.

Het gaat om een wijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied in een zone voor openbaar nut om er een middelgrote waterzuiveringsinstallatie met bufferbekken te bouwen.

Het actiecomité pleit voor de bouw van een waterzuivering in Terhagen, maar Aquafin wil daar niet van horen.

Het nieuwe RUP, dat vrijwel identiek is aan het vernietigde plan, wordt onderworpen aan een nieuw openbaar onderzoek dat loopt van 6 januari tot en met 7 maart 2014.

Het gemeentebestuur van Gooik kondigt aan geen informatievergadering te organiseren.

Een exemplaar van het ontwerp ligt vanaf 6 januari ter inzage op de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening) van het gemeentehuis. Het voorafgaande milieueffectenrapport kun je hier terugvinden.

Opmerkingen of bezwaren dienen schriftelijk (aangetekend of bij afgifte tegen ontvangstbewijs) bezorgd te worden aan de Gecoro, p/a Koekoekstraat 2 – 1755 Gooik.

Na het verstrijken van het openbaar onderzoek zal de Gecoro de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en coördineren en een gemotiveerd advies bezorgen aan de gemeenteraad.