2001: Gratis bus voor 60-plussers

ASSE – In een overgangsjaar van een oud naar een nieuw bestuur is een stijging van de gemeentelijke opcentiemen wettelijk sowieso onmogelijk, zodat de nieuwe bewindvoerders wel moeten roeien met de riemen die ze hebben. De ontwerpbegroting van Asse bevat hierdoor weinig verrassingen of nieuwe beleidsvisies. Het enige echt nieuwe accentje is de één miljoen frank die is ingeschreven voor het gratis maken van het busvervoer voor de Assese zestigplussers in 2001.

Zoals bekend trof het Vlaams Gewest vorig jaar een globale regeling met De Lijn voor het gratis vervoer voor 65-plussers. De gemeenten kunnen daarnaast met de vervoersmaatschappij afzonderlijke pakketten onderhandelen. De plaatselijke SP, die nu de vroegere meerderheid van VLD en CVP is komen versterken, had van gratis openbaar vervoer een verkiezingsthema gemaakt, hetgeen deze eerste aanzet meteen verklaart. SP-schepen André Van Droogenbroeck krijgt in het nieuwe college onder meer de bevoegdheid over mobiliteit.

De kost om ook de Assese senioren tussen 60 en 65 jaar gratis van de bus gebruik te laten maken wordt jaarlijks op twee miljoen frank geraamd. Voor 2001 volstaat de helft omdat de nieuwe regeling vermoedelijk pas op 1 september zal ingaan. Er moet immers eerst nog met De Lijn onderhandeld worden. Van een regeling … la Hasselt – gratis voor iedereen – is in Asse de eerste twee, drie jaar nog geen sprake. (RDS)