2001: Gouverneur schorst belasting op reclamedrukwerk

ASSE – Provinciegouverneur De Witte heeft het Asses gemeenteraadsbesluit van eind december om een belasting in te voeren op de verspreiding van huis-aan-huisreclame geschorst.

De controlerende overheid gaat niet akkoord met het voornemen om ook niet-Nederlandstalige huisbedeelde publicaties eenzelfde belasting op te leggen. Dat is immers discriminerend. Ironisch genoeg had de meerderheid dat artikel slechts in extremis, en op vraag van oppositieraadslid Etienne Keymolen, aan het reglement toegevoegd. De VU’er beoogde daarmee het Franstalige magazine Carrefour een hak zetten.

Regionale huis-aan-huismagazines die minstens vijftig procent van hun ruimte een niet-commerciële invulling geven, genoten volgens het reglement vrijstelling van de belasting. De gemeenteraad heeft die drempel nu, na ruggespraak met de sector, teruggebracht naar minimaal 25 procent. De discriminerende taalregeling werd tevens ingetrokken.

Alle andere reclamebedelingen worden belast met één frank per bedeeld exemplaar voor enkelvoudige bladen en twee frank vanaf twee bladen (of vier bladzijden). Tegen deze vrij zware belasting – de hoogste van Vlaanderen – had de gouverneur echter geen bezwaar. Het gemeentebestuur zal in de loop van het najaar de praktische werking van het reglement toetsen aan de realiteit. Vooral de administratieve opvolging belooft immers een hele klus te worden. (RDS)