2000: Assese meerderheid verdedigt beperkte omleggingsweg

In alle Assese brievenbussen wordt vandaag een vierkleurenfolder verspreid die ongetwijfeld zeer gretig zal gelezen worden. Initiatiefnemers zijn de Assese meerderheidspartijen CVP en VLD, onderwerp is, hoe kan het anders, het ringtracé. De folder van vier bladzijden is het antwoord op de informatieavond die vanavond, in organisatie van een actiecomité, plaatsvindt in De Bloeyende Wijngaerdt. Beide partijen zullen op dat debat afwezig blijven, maar het charme-offensief om het ringtracé “verkocht” te krijgen aan de protesterende Assese bevolking is ingezet.

Toen begin december in Asse het protest tegen het voorgestelde ringtracé zich als een lopend vuurtje verspreidde werd het al snel duidelijk dat de jonge burgemeester Koen Van Elsen (CVP) een zeer verraderlijk dossier had geërfd van zijn voorganger, Bert De Keersmaeker. De eerste inderhaast bijeengescharrelde argumenten wezen op een foute inschatting van de gevoeligheid van de materie. Op de persvoorstelling van de folder gisteren beaamde CVP-voorzitter Herman Van Hoorick dat er ten op zichte van de bevolking een “zekere inflatie aan informatie” is geweest. Een “inflatie” die ook in eigen rangen gold want de voorbije weken bewogen, in beide partijen, de tenoren hemel en aarde om de violen gestemd te krijgen. Het voorzichtige maneuver om een alternatief tracé “bespreekbaar te stellen mits de planologen het eens zijn” maakt weer plaats voor het resoluut verdedigen van de beperkte omleggingsweg als de enige oplossing voor het Assese mobiliteitsprobleem.

Om de zienswijze van CVP en VLD toe te lichten gaf burgemeester Van Elsen een nuttig stukje ringgeschiedenis. “In 1995 kwam er, na zes jaar onderhandelen over de ontsluiting van de Mollemse industriezone, een akkoord over een beperkt tracé tussen het station en de Huinegem” herinnert de burgemeester. “Er werden onder de toenmalige minister Kelchtermans zelfs al de nodige kredieten voorzien. Maar zijn opvolger, Baldewijns, veegde in april ’96 het dossier van tafel. Hij stelde dat een nieuwe weg alleen kon als die deel uitmaakte van een globaal mobiliteitsplan dat paste in de ruimtelijke ordening van de gemeente. Bovendien besliste de Vlaamse Regering om geen nieuwe ringwegen meer toe te staan. In uitzonderlijke gevallen, ondermeer Asse, zou nog een nieuw, kleinschalig, tracé toegestaan worden. Niét om de (doorgaande) verkeersstroom te verbeteren, maar enkel om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren. We moesten dus helemaal vanaf nul herbeginnen.”

Enige optie

“In de opmaak van het mobiliteitsplan was een kleinschalig tracé, met een minimale schade aan het milieu, dan ook de enige mogelijke optie” vervolgt Van Elsen. “Asse staat, verkeerstechnisch, bekend als een stratendorp, een knooppunt waar verschillende gewest- en provinciewegen mekaar snijden. Wil men een leefbaar, bereikbaar, veilig en aangenaam centrum creëren dan is een omleggingsweg de enige mogelijkheid om het zware verkeer uit het centrum te weren.”

Volgens CVP en VLD is het voorliggende ontwerp de enige natuurlijke afbakening van het centrum van Asse. Daarenboven spaart men de natuur door de Broekebeekvallei, momenteel ingekleurd als woonuitbreidingszone, om te vormen tot parkzone. Ook maakt, volgens beide partijen, het alternatief van het actiecomité – de zogenaamde Wijndruif-piste – geen kans, niet alleen omdat het té milieuverstorend is maar ook omdat het doorgaand verkeer van en naar Ternat niet uit het Assese centrum wordt gehouden. De stelling van de tegenstanders dat Asse haar toegewezen functie als kleinstedelijk gebied niet zal kunnen waarmaken wordt gecounterd met een vergelijking met Halle. Men stelt dat de in Asse beschikbare centrumruimte groter zal blijven dan die van Halle en dat alle functies, ook de woonfunctie, ruim aan bod komen.

Prieelstraat

De meerderheidspartijen stellen duidelijk, ook tegenover het Gewest, dat de drie fasen aaneensluitend moeten gerealiseerd worden. Een belangrijk detail is dat ook de nog niet verworven doorgang naar het centrum via de Prieelstraat een gemeentelijke “eis” naar het Gewest wordt. Tenslotte belooft men maximale gemeentelijke inspanningen om de gevolgen voor de getroffenen, zowel sociaal als op gebied van omgevingshinder, te beperken.

Het charme-offensief van CVP en VLD zal in de komende weken worden verdergezet. De omleidingsweg wordt wel niet behandeld op de gemeenteraad van volgende maandag, maar zal na een plenaire commissievergadering op 7 februari tijdens een extra-gemeenteraad op 17 februari geadviseerd worden. Ook het Assese NCMV zal, in eenzelfde offensief, op 10 februari in de lokalen van Havimo een informatieavond beleggen voor de sterk verdeelde handelaars. Voor de vanavond geplande informatieavond in De Bloeyende Wijngaerdt op de Markt in Asse past de meerderheid omdat het actiecomité, volgens burgemeester Van Elsen, aanstuurt op een confrontatie en niét op een dialoog. Een dialoog die wel mogelijk blijft, stelt men uitdrukkelijk.